giông cả năm in Vietnamese

Giông cả năm hay dông cả năm có nghĩa là có thể sẽ gặp phải điều không hay về sau, do đầu năm hay sáng sớm đã gặp hay làm phải điều coi là gở, theo tín ngưỡng dân gian.

Use "giông cả năm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "giông cả năm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "giông cả năm", or refer to the context using the word "giông cả năm" in the Vietnamese Dictionary.

1. Năm mới đã đi xin rồi thì giông cả năm

2. Mới đầu năm đã đi mượn đồ, có mà giông cả năm.