ghế cơm in Vietnamese

ghế cơm
[ghế cơm]
stir rice (in pot, with large chopsticks)

Use "ghế cơm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ghế cơm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ghế cơm", or refer to the context using the word "ghế cơm" in the Vietnamese Dictionary.

1. Cơm Hến- Ảnh Cơm hến

2. Ăn cơm mau đi, không cơm sẽ nguội đó.

3. Cơm chiên.

4. Quả cơm cháy..

5. Ghế cạnh ghế lái xe?

6. Với cơm nữa?

7. Ăn cơm chưa?

8. Ăn với cơm.

9. Ăn cơm thôi.

10. Cơm hộp đó

11. Nồi cơm điện.

12. Cơm lươn nướng?

13. No cơm ấm cật.

14. Ăn cơm trước kẻng.

15. Chết như cơm bữa.

16. Ở Malacca, cơm gà thường được bán ở dạng cơm nắm thay vì dạng thông thường, và được gọi là cơm nắm gà.

17. " Nhai kỹ cơm dừa...

18. Mời mẹ ăn cơm.

19. Chuẩn cơm mẹ nấu.

20. Đưa hộp cơm đây!

21. Dọn cơm đi bố

22. Cần câu cơm mới...

23. Chúng muốn kiếm cơm.

24. Phần cơm làm chứng

25. Nắm cơm bé tí!