dãi nắng dầm sương in Vietnamese

dãi nắng dầm sương chỉ sự chịu đựng những vất vả, gian lao trong cuộc sống.
Thành ngữ dãi nắng dầm mưa có nghĩa là ám chỉ sự chịu đựng và vất cả của bản thân phải cực khổ rất nhiều, đặc biệt đây là ám chỉ những người lao động ngoài trời.
[dãi nắng dầm sương]
exposed to sun and dew

Use "dãi nắng dầm sương" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "dãi nắng dầm sương" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "dãi nắng dầm sương", or refer to the context using the word "dãi nắng dầm sương" in the Vietnamese Dictionary.

1. Cô ấy phải dãi nắng dầm sương mới được ngày hôm nay.

2. Anh đi anh nhớ quê nhà/nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương/nhớ ai dãi nắng dầm sương...