con đĩ in Vietnamese

Con đĩ là một từ thô tục dùng ám chỉ người phụ nữ làm nghề mại dâm, hoặc người phụ nữ lẳng lơ và đi dụ dỗ chồng người khác.
Từ đĩ cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy trong ngữ cảnh sử dụng:
1: Đĩ dùng chỉ người hành nghề mại dâm: Làm đĩ, đồ đĩ, đồ con đĩ.
2: Đĩ dùng chỉ đứa con gái bé (trong gia đình nông dân): Thằng cu, cái đĩ.
3: Từ này cũng dùng để gọi người bố, người mẹ có con gái đầu lòng (ở nông thôn): Mẹ đĩ, bác đĩ.

Use "con đĩ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "con đĩ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "con đĩ", or refer to the context using the word "con đĩ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Con đĩ dối trá

2. Con đĩ khốn nạn!

3. Một con đĩ xấu xa.

4. Câm mồm, con đĩ kia.

5. Có phải cô không, con đĩ?

6. Ngậm miệng lại, con đĩ kia!

7. Có nhớ con đĩ đó không.

8. Là con đĩ Judy Moncada làm.

9. Với con đĩ hôm dự tiệc?

10. Iceman là một con đĩ chó,

11. Con đĩ nhà giàu nào đó.

12. Lúc ấy con đĩ làm gì?

13. Cái con đĩ mặt dày này.

14. Nịnh hót giỏi lắm, con đĩ.

15. Đừng có cử động, con đĩ này.

16. Đừng bao giờ tin con đĩ đó.

17. Kẻ phản bội và một con đĩ.

18. Tao sẽ chăm sóc cho mày, con đĩ!

19. Nhìn mày vừa làm gì đi, con đĩ!

20. Vì Lizzy, con đĩ xấu xa của tôi.

21. Mẹ của anh... là một con đĩ thật sự.

22. Em bắt gặp anh ta với một con đĩ.

23. Người đã mời con đĩ đó vào trong nhà.

24. Con đĩ Karen định bắt em trả tiền thuê nhà.

25. Tôi không muốn dính líu đến con đĩ đó nữa.

26. Con đĩ này vẫn tiếp tục trong cuộc chơi sao?

27. Vì bà là một con đĩ to mồm, ăn bám.

28. Tao sẽ giã mày như đã giã con đĩ của mày.

29. Chúa ơi, khi nào con đĩ đó định câm mồm đây?

30. Thậm chí một con đĩ cũng còn biết quan tâm đến tôi.

31. Người dơi và con đĩ của hắn đang ở sát sạt tao rồi.

32. Những con đĩ quá khứ giờ đã là những người phụ nữ quyền lực.

33. Cởi ra, trước khi tao tặng mày vài vết thẹo trên mặt, con đĩ.

34. Còn mày, con đĩ nhỏ, đi ngủ ngay lập tức, đổ hư hỏng đồi trụy.

35. Họ không muốn có một con đĩ Đức tại bữa tiệc chào mừng về nhà đâu

36. Tôi mà xong việc với Cecile, nó sẽ là con đĩ nhất hạng ở New York.

37. Tớ nói cho cậu nhé, cậu không thể biến một con đĩ thành một con vợ.

38. Con điếm mà Mickey sắp cưới hoàn toàn là một con đĩ làm ở Garden Springs spa.

39. Nếu bà đặt chữ S vào sau cùng từ Knife, bà có thể làm cho " con đĩ " thua cuộc.

40. Ý tôi là họ sẽ đánh thuốc mê con đĩ đó, cột quanh ghế, và rút răng nó ra.

41. Bởi vì mày đang ngâm cái của quí cụt lủn của mày vào cái con đĩ thỏa kia hả?

42. Đừng có tới muộn, không tao sẽ bán cái này cho một con đĩ để nó xóc cho tao đấy.

43. Ở đây, nghe thứ nhảm nhí từ một con đĩ già xấu tính mê rượu và mặc đồ lót đỏ rẻ tiền, bên dưới lớp áo.

44. Rằng mày sẽ đứng thẳng như một thằng đàn ông hay cúi đầu như một con đĩ... khi tiến về khu nhà mồ dành cho mày.

45. Nếu tao làm mày có chỗ nào không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, hay tao là một con đĩ mày làm trò được, thì tao xin lỗi.

46. Qua Môi-se, ngài đã cảnh cáo: “Mặc dầu sự hứa-nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền-công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó [có lẽ người đồng dâm nam]; vì cả hai đều lấy làm gớm-ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:17, 18).