chiếu rọi in Vietnamese

chiếu rọi
[chiếu rọi]
illuminate

Use "chiếu rọi" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chiếu rọi" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chiếu rọi", or refer to the context using the word "chiếu rọi" in the Vietnamese Dictionary.

1. Thì được ánh sáng chiếu rọi.

2. Không có ánh sáng nào chiếu rọi.

3. Mặt trời chiếu rọi chỉ vì Người

4. Ngọn lửa của hắn chẳng chiếu rọi.

5. Ánh sáng sẽ chiếu rọi đường anh.

6. Mọi nguồn sáng chiếu rọi về Eldar.

7. Mặt trời chiếu rọi, chim chóc líu lo.

8. 7 Ngài lệnh cho mặt trời đừng chiếu rọi

9. 3 Khi ngọn đèn ngài chiếu rọi đầu tôi,

10. 26 Nếu tôi nhìn thấy mặt trời chiếu rọi

11. sự sáng Cha chiếu rọi trên chúng con rạng ngời.

12. Bởi vì, ở đây không có ánh mặt trời chiếu rọi

13. 4 Thì sẽ như ban ngày có ánh dương chiếu rọi,+

14. Bởi vì nơi đây không có ánh mặt trời chiếu rọi

15. Nỗi niềm của bọn trẻ chiếu rọi thẳng vào nỗi sợ đó.

16. Sự phán xét giáng trên các ngươi sẽ chiếu rọi như ánh sáng.

17. Tổng thống chiếu rọi tôi với nụ cười đầy hào quang của ông --

18. Mặt trời chiếu rọi trên kia xuống đây trời chỉ dưới 10 độ

19. Trừ khi ánh sáng không chiếu rọi hướng này trong thế giới thực.

20. Nếu ngài mở cửa sổ, ánh sáng sẽ chiếu rọi mọi thứ ở Briarcliff.

21. Một ánh sáng đã chiếu rọi: “Nếu không làm việc, thì tôi không ăn.”

22. Chúng ta để ánh sáng chiếu rọi trong mùa Lễ Tưởng Niệm như thế nào?

23. Mặt trời luôn chiếu rọi và con chúng tôi sẽ không bao giờ khóc lóc.

24. em sẽ không còn muốn giống như họ bởi vì ánh dương đang chiếu rọi.

25. Trong một thế giới đầy thử thách, ánh sáng của các em chiếu rọi rực rỡ.

26. Vậy là cái trí không còn đang chiếu rọi bất kỳ điều gì trong thời gian.

27. Những Tấm Kính Đền Thờ Chiếu Rọi đến Suốt Vĩnh Cửu: Chứng Ngôn về Gia Đình

28. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên mái lợp tôn khiến ngôi nhà nóng như lò lửa.

29. Liệu có thể cho cái trí, cho cái tôi, không chiếu rọi, không ham muốn, không trải nghiệm?

30. Mặt trời đỏ rực nơi chân trời, chiếu rọi trên tuyết trắng và đá nham thạch màu xám.

31. Những hình ảnh được dự định chiếu rọi trở lại trái đất qua Stardust vào cuối ngày thứ ba .

32. Phúc âm là ánh sáng soi thấu cuộc sống trên trần thế và chiếu rọi con đường trước mặt chúng ta.

33. (Công-vụ 2:46, 47) Với thời gian, Đức Giê-hô-va làm cho ánh sáng chiếu rọi giữa các nước.

34. Và mỗi khi nhận thư con trai, nó giống như là một tia sáng chiếu rọi vào nơi tăm tối nhất.

35. Khi ông trên đường đi đến thành Đa Mách thì một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu rọi chung quanh ông.

36. Ngọn đèn trên cánh cửa chiếu rọi qua tóc anh, soi sáng đôi mắt xanh và nụ cười biết tỏng của anh.

37. Tư tưởng chỉ có thể phát triển, tiến hóa, theo tỷ lệ đến khúc cuối mà nó chiếu rọi, mà đo lường được.

38. Tư tưởng đó, được đặt nền tảng trên quá khứ, chiếu rọi cái gì ngày mai nó nên là và vì vậy có xung đột.

39. Từ năm 1923 trở đi, ánh sáng của lẽ thật chiếu rọi vào những người có lòng thành thật ở Tây Phi khi giáo sĩ William R.

40. Đạt được sự hiểu biết từ thánh thư, chiếu rọi con đường và củng cố ước muốn của các anh chị em để thay đổi.17

41. 16 Những người ngồi trong sự tối tăm đã thấy một ánh sáng lớn, còn ai ngồi trong vùng của bóng sự chết thì được ánh sáng+ chiếu rọi”.

42. Trong các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu đó, tôi không thể thấy được nơi khởi đầu hoặc kết thúc của các thế hệ.

43. Chúng ta hãy luôn luôn chiếu rọi ánh sáng phúc âm ở khắp nơi để Thánh Linh của Đấng Cứu Chuộc có thể tỏa sáng từ chúng ta.

44. Một phép lạ về những hình ảnh chúng ta thấy rõ trong các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu là họ—chúng ta—có thể thay đổi.

45. Một mặt, luật nhân quả là một lưu ý ngụ ý rằng ý kiến tổng quát nhất của "hiểu biết khoa học thực sự" sẽ chiếu rọi và kích thích mỗi sự tìm tòi.

46. Vì thế, chúng ta hãy để ánh sáng lớn chiếu rọi hầu nhiều người hơn có thể ra từ nơi tối tăm để “có ánh sáng của sự sống ”. — Giăng 8:12.

47. Như Ê-sai báo trước, những người con này đã để cho ánh sáng của họ chiếu rọi như đuốc trong đêm tối.—Ma-thi-ơ 5:15, 16; Phi-líp 2:15.

48. 2 Một tia sáng rực rỡ đã chiếu rọi trên sách Khải-huyền khi Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 1-3-1925, in bài “Birth of the Nation” (Nước được thành lập).

49. Các phương pháp do Sir Newton sử dụng... đã chiếu rọi ánh sáng của toán học vào khoa học mà khi đo vẫn còn nằm trong bóng tối của các phỏng đoán và giả thuyết."

50. Nếu dung mạo của Chúa Giê Su Ky Tô chiếu rọi trong cuộc sống của chúng ta,10 nếu chúng ta vui mừng và hòa thuận với thế gian, thì người ta sẽ muốn biết tại sao.