chồng tiền in Vietnamese

chồng tiền
[chồng tiền]
to pay

Use "chồng tiền" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chồng tiền" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chồng tiền", or refer to the context using the word "chồng tiền" in the Vietnamese Dictionary.

1. Vậy hãy chồng tiền ngay đi.

2. Đây là bộ pin đầu tiên một chồng tiền xu, kẽm và bạc, bị cách ly bởi giấy bồi có tẩm nước biển

3. Trong khi nói về cặp vợ chồng tiền phong này, thì tôi cảm thấy có ấn tượng để hỏi giáo đoàn xem Chị Efimov có lẽ đang có mặt ở buổi họp này không.