cồn mây in Vietnamese

Cồn mây tựa như cồn cát là một đám mây cuộn lên, chồng chất lên trông rất lớn và đồ xộ trên trời

Use "cồn mây" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "cồn mây" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cồn mây", or refer to the context using the word "cồn mây" in the Vietnamese Dictionary.

1. Cồn mây kia trông lớn quá.

2. Cồn mây lớn kia trông thật đồ xộ.

3. Cồn mây đồ xộ như núi lớn ấy.

4. Trên trời có đám mấy lớn gọi là cồn mây?