cố hữu in Vietnamese

Cố hữu có nhiều nghĩa, tùy thuộc ngữ cảnh sử dụng nó sẽ có ý nghĩa khác nhau.
Cố: nghĩa là 'cũ' hoặc cũng có nghĩa là 'cố định'
Hữu: nghĩa là 'bạn' hoặc cũng có nghĩa là 'bên phải'
Cố hữu đứng 1 mình thì có thể hiểu là 'bạn cũ'
Trong một số ngữ cảnh khác thì có nghĩa là cố định, khó lay chuyển.


[cố hữu]
natural; inborn; innate; inherent; incident
Tật cố hữu
Inborn defect
Quyền hành cố hữu của chức giám đốc
Power inherent in the post of director
old friend

Use "cố hữu" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "cố hữu" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cố hữu", or refer to the context using the word "cố hữu" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nó cố hữu trong chúng tôi.

2. Sự sống đời đời không cố hữu

3. Nhu cầu cố hữu của con người

4. Điều này có những lợi ích cố hữu.

5. Hãy nhìn bản chất bạo lực cố hữu của chế độ!

6. Ý tôi là, xu hướng cố hữu của nó là gì?

7. Nhưng cơ thể con người có quỹ đạo tiến hóa cố hữu.

8. “ĐI TRỄ là tật cố hữu của các nhân viên cấp cao.

9. Họ đã làm trái bản giao kèo xã hội cố hữu này.

10. Đó là sở thích cố hữu của ta nhiều năm nay rồi.

11. Những tín ngưỡng cố hữu thường dính líu đến yếu tố cảm xúc.

12. Có một vấn đề cố hữu với các sự kiện xác suất thấp.

13. Một số thói quen này có thể là cố hữu và khó thay đổi.

14. Do quy mô còn hạn chế, game mắc phải những sai sót cố hữu.

15. Tại sao sự công bình là một nhu cầu cố hữu của chúng ta?

16. Câu thơ man mác cái buồn cố hữu của những nhà thơ thời đó.

17. Người thanh niên này cảm thấy tính nóng giận cố hữu ngày trước nổi lên.

18. Tình trạng bất ổn cố hữu là mầm mống của cuộc khủng hoảng năm 1907 .

19. Thật khó vượt qua những cảm nghĩ cố hữu, nhưng điều này có thể làm được.

20. 5 Sao dân Giê-ru-sa-lem này bất trung trong sự bất trung cố hữu?

21. Có rủi ro cố hữu trong việc thực hiện tất cả các công việc đóng thế.

22. Đặc biệt là giữa các nhà tư tưởng hiện thực cổ điển, quyền lực là một mục tiêu cố hữu của nhân loại và của nhà nước, theo đuổi xây dựng quốc gia thành cường quốc là mục tiêu cố hữu của các quốc gia trong lịch sử.

23. Với niềm tin cố hữu muốn sinh quý tử, tỉ lệ bé trai - bé gái vào năm đó là 120 - 100.

24. Vì lẽ đó, Do Thái giáo nhìn xem lòng nhân ái là tính cách cố hữu của dân tộc Do Thái.

25. Muốn sự thù ghét biến mất trên khắp thế giới, hàng triệu người phải thay đổi thái độ cố hữu của họ.

26. Quan trọng hơn nữa, Ngài luôn hành động phù hợp với ý định cố hữu của Ngài như được ghi trong Kinh Thánh.

27. (Thi-thiên 14:1; 53:1) Dĩ nhiên, những kẻ vô thần cố hữu nói rằng làm gì có Đức Giê-hô-va.

28. Những con người ấy luôn thách thức những giá trị cố hữu, những cái mà người ta cho là có thể chấp nhận.

29. Nhưng họ thật sự phải đối phó với một số vấn đề khó khăn cố hữu trong đời sống gia đình có con riêng.

30. Trên hết mọi sự, người ta nhận ra những người theo trào lưu chính thống qua niềm tin tôn giáo cố hữu của họ.

31. Các phi công mặt trận của RAF đã nhận thức được sâu sắc về những khiếm khuyết cố hữu trong chiến thuật của mình.

32. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đang tảng lờ vài sự thật cố hữu cho chúng ta biết một điều gì đó mình có thể làm được.

33. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra xung đột, từ những thành kiến cá nhân thiển cận đến những cách giao tiếp sâu xa cố hữu.

34. Nhờ đó mỗi người có thể hiểu và áp dụng các lẽ thật thiêng liêng bất kể những giới hạn và bất toàn cố hữu nào.

35. (Thi-thiên 73:3, 13) Đấng Tạo Hóa, Đấng đã ban cho chúng ta nỗi khát khao cố hữu về công lý, cũng bị xúc phạm.

36. Như vậy là những nghệ sĩ cổ đại đã được bảo vệ khỏi một số vấn đề cố hữu như việc quá yêu bản thân mình, đúng không?

37. 24 Bất chấp nhiều vấn đề cố hữu của thuyết tiến hóa, ngày nay việc tin theo sự sáng tạo bị xem là phản khoa học, cả đến lập dị nữa.

38. Hơn nữa, các ý tưởng tôn giáo sai lầm cộng với các phong tục phổ biến và những điều tin tưởng cố hữu riêng lại càng khiến người ta sợ chết.

39. Lamarck nghĩ rằng có một xu hướng tiến bộ cố hữu hướng sinh vật liên tục tiến tới phức tạp hơn, song song nhưng tách biệt mà không có sự tuyệt chủng .

40. Một số hành vi phạm tội có hệ số cố hữu; ví dụ, sử dụng một chiếc xe cảnh sát cán người đi đường làm tăng gấp đôi số lượng điểm nhận được.

41. Trong Hiến pháp năm 1947 tại Điều 4 có quy định "lãnh thổ Trung Hoa Dân quốc căn cứ theo cương vực cố hữu của mình", song không định nghĩa rõ phạm vi.

42. Khi tôi đi ngang qua người hàng xóm của chúng tôi , anh ấy chào tôi bằng một cái vẫy tay chậm và khoáng đạt cố hữu , trông như thể đang lau cửa sổ .

43. Dần dà, những giáo lý ngoại đạo như Chúa Ba Ngôi và sự bất tử cố hữu của linh hồn, đã trở thành tín điều của hình thức đạo đấng Christ bị bại hoại.

44. Một niềm tin cố hữu đó là các chuyên gia là những người có học vấn cao, nhiều danh hiệu, bằng cấp giá trị những cuốn sách bán chạy nhất.. địa vị cá nhân cao.

45. Các tác động từ thiên nhiên như bão, sự ăn cỏ, sự cào phá của các tảng băng và sự khử nước là những tác động cố hữu đối với hệ sinh thái cỏ biển.

46. Tất cả những gì xảy ra với bạn trong một ngôi nhà cụ thể qua năm tháng hoá ra chẳng để lại một cái nhãn cố hữu nào trong tính cách hay trí năng của bạn.

47. Là Các Thánh Hữu Ngày Sau, chúng ta cần phải đứng lên bênh vực cho sự chọn lựa—sự chọn lựa đúng—chứ không phải sự chọn lựa quyền cố hữu trong mọi trường hợp.9

48. Vào thời đó, phần đông người ta không những có đức tin mạnh nơi Đức Chúa Trời và Kinh-thánh mà còn tin vào những tín ngưỡng cố hữu, như lửa địa ngục và Chúa Ba Ngôi.

49. Thay vào đó, có một số thành phần cố hữu gắn liền với sự đổi mới hay sự gián đoạn, và những vấn đề ngày càng gia tăng này được chôn giấu trong khối dữ liệu lớn.

50. Nên chúng tôi có thể giúp họ thực hành khả năng cố hữu là nhận thức một cách tò mò ngay khi sự thôi thúc hút thuốc hay ép buộc ăn uống hay cái gì đó trỗi dậy.