ba lém in Vietnamese

ba lém
[ba lém]
garrulous; talkative; loquacious

Use "ba lém" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ba lém" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ba lém", or refer to the context using the word "ba lém" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tôi thường buộc mắt mình không được la lém, lảng vảng nơi Soraya đang ngồi đọc một cuốn sách bìa mềm.

2. Ba cộng ba?

3. Nặng ba ký ba.

4. " Ba ơi, khi ba nhìn con, ba thấy điều gì? "

5. Ba mươi ba người.

6. Ba ngón tay có ba đốt.

7. Ba ngày, ba đêm rượt đuổi.

8. Ba biết ba phải làm gì rồi...

9. □ Chúa Ba Ngôi, hay nhóm ba thần

10. Ba-lác hứa cho Ba-la-am nhiều tiền, vậy Ba-la-am cưỡi lừa lên đường đi gặp Ba-lác.

11. Ba người chết chỉ trong vòng ba tuần.

12. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.

13. 13 Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng và phía tây có ba cổng.

14. Có kẻ đã cướp đi ba mẹ của ba, từ khi ba còn rất nhỏ.

15. Thiên sứ để cho Ba-la-am đi, và Ba-la-am gặp Ba-lác.

16. Mai ba muốn xem buổi diễn của ba chứ?

17. Ba-na-ba—“Con trai của sự yên-ủi”

18. Nên tôi chạy đến ba khóc, "Sao đây ba?"

19. Xin xem khung “Ba ơi! Chừng nào ba về?”

20. Cô là một trong ba đứa bé sinh ba.

21. Việc luyện thép mất khoảng ba ngày ba đêm.

22. " Ba kính yêu , nếu ba tìm được mẩu giấy này , hẳn ba đang cảm thấy khoẻ hơn .

23. Về sau bác Ba Phi cưới thêm vợ ba.

24. Ba cá là con đang tự hỏi rằng... Ba không muôn con lớn lên giống như ba

25. 10 Ba-lác nổi giận cùng Ba-la-am.