bằng chứng sống in Vietnamese

bằng chứng sống
[bằng chứng sống]
living proof
Là bằng chứng sống về điều gì
To be living proof of something

Use "bằng chứng sống" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bằng chứng sống" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bằng chứng sống", or refer to the context using the word "bằng chứng sống" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bằng chứng sống.

2. Cô là bằng chứng sống.

3. Tôi là một bằng chứng sống.

4. Cô là một bằng chứng sống.

5. Faiza là bằng chứng sống của điều này.

6. Cuốn sách này là bằng chứng sống của ta.

7. Cha cháu là một bằng chứng sống cho việc đó.

8. Những đứa trẻ này là bằng chứng sống của chúng ta.

9. Và Interval Research là một bằng chứng sống của sự thật đó.

10. Không phải ta là bằng chứng sống về sự cân bằng đó sao?

11. Anh là bằng chứng sống cho việc liên kết di truyền và tội phạm.

12. Anh là một bằng chứng sống về quyền lực hoán cải của Kinh Thánh.

13. Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là bằng chứng sống về điều đó.

14. Hành động của họ là một bằng chứng sống về đức tin vững mạnh của họ nơi Ngài.

15. Các anh chị em và tôi là bằng chứng sống về quyền năng cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi.

16. Trong thế giới ngày nay, có bằng chứng sống động là có thể khắc phục được sự bất công.

17. Nhiều người trong chúng ta là bằng chứng sống cho thấy Kinh Thánh có quyền lực thay đổi đời sống.

18. Họ là bằng chứng sống cho thấy một thế giới không còn bạo lực nữa có thể trở thành hiện thực.

19. Dù vậy, chúng ta vẫn có các bằng chứng sống cho biết rằng những việc đó đã thật sự xảy ra.

20. 4 Sự thanh tra của hai thiên sứ cho thấy bằng chứng sống động là thành Sô-đôm rất đồi bại.

21. Rõ ràng những tạo vật này là bằng chứng sống cho thấy sự khôn ngoan của một Đức Chúa Trời toàn năng!

22. Đúng vậy, xã hội quốc tế của Nhân-chứng Giê-hô-va là bằng chứng sống là sự thù ghét có thể xóa bỏ.

23. 15 Một bằng chứng sống động khác về quyền năng sáng tạo của Đức Giê-hô-va được thể hiện qua vô số loài thú trên đất.

24. Tôi là bằng chứng sống về việc những người mới cải đạo cần một sự kêu gọi—cho dù đó là các bé gái không có tài đánh dương cầm.

25. Tiết mục kế tiếp trong chương trình là phần phỏng vấn cho thấy bằng chứng sống động rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời có thể nâng đỡ chúng ta.

26. Chúng ta là bằng chứng sống về giáo vụ của Tiên Tri Joseph và lòng trung thành của Các Thánh Hữu đầu tiên, là những người vẫn vững mạnh trong chứng ngôn của họ.

27. (1 Phi-e-rơ 2:17; Giăng 6:44) Trong tình anh em nồng ấm ấy, chúng ta thấy bằng chứng sống, chứng tỏ quyền năng của thánh linh Đức Chúa Trời tác động tích cực đến con người.

28. Nhân-chứng Giê-hô-va, hiện có khoảng năm triệu thành viên trong hơn 230 xứ, là bằng chứng sống cho thấy rằng Lời Đức Chúa Trời thật sự có quyền lực để cải thiện đời sống người ta.

29. Anh Harold là bằng chứng sống động cho thấy “lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng”.

30. Chúng ta vui mừng khi thấy hàng triệu người là bằng chứng sống chứng tỏ những lời sau đây của Đức Chúa Trời là chân thật: “Bởi vậy, người nam sẽ rời cha mẹ và gắn bó với vợ mình, hai người sẽ trở nên một”.—Ê-phê 5:31, 33.

31. Khắp thế giới, người ta đã nghiệm thấy Kinh Thánh giúp ích rất nhiều trong việc lập ra những tiêu chuẩn cho gia đình, chính họ là bằng chứng sống cho thấy Kinh Thánh thật sự “là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình”.

32. Suốt 12 năm, tôi đã cùng sáng tác các bức chân dung, tĩnh vật, phong cảnh và quang cảnh trên không với mục đích tạo ra những một bằng chứng sống động nhằm làm nổi bật sự tương tác của công nghiệp thép, môi trường, và tác động của hệ thống y tế lên các thành viên gia đình và cộng đồng.