bóc lịch in Vietnamese

Bóc lịch
Động từ: hành động bóc tờ lịch trên quyển lịch treo trên tường:Xem lịch treo tường
Nghĩa bóng: chỉ hành động lặp đi lặp lại từng ngày, dài dằng dặc, diễn ra ngày này qua ngày khác.
Bóc lịch được sử dụng để chỉ việc ở tù (bị giam cầm)

Use "bóc lịch" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bóc lịch" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bóc lịch", or refer to the context using the word "bóc lịch" in the Vietnamese Dictionary.

1. nhiều thời gian bóc lịch.

2. Thế mày bóc lịch bao nhiêu năm?

3. Kể cả bóc lịch thay cô.

4. Cậu chưa bao giờ bóc lịch à, Portman?

5. Nghĩa là nếu bị tóm thì bóc lịch mười năm.

6. Thầy biết là mình sẽ bóc lịch sau vụ này.

7. Cậu vừa thêm vào đời mình vài năm bóc lịch đấy.

8. Tao có bằng chứng để hắn phải bóc lịch dài dài.

9. Hắn đã bóc lịch ở Rikers vì tội hành hung.

10. Vẫn dư thời gian để khiến ngươi bóc lịch suốt đời, Sally.

11. Anh ấy bóc lịch 7 năm trong bản án 70 năm ở Kentucky.

12. Tôi đang cố giúp anh ngồi bóc lịch cả đời trong tù.

13. Anh ấy đã bóc lịch 18 năm cho bản án tử hình.

14. 9 năm bóc lịch, và trông anh ngon lành hơn trước, đồ to con.

15. Bọn chúng sẽ không thể tung tăng ngoài đường mà sẽ ngồi bóc lịch

16. Tôi có đủ bằng chứng để anh ngồi bóc lịch tới hết đời,

17. Anh ấy bóc lịch 13 năm cho bản án chung thân ở Waco, Texas.

18. Họ mà bắt được tôi vượt ngục, họ sẽ tặng tôi thêm 5 năm bóc lịch mất.

19. Vậy mày một là đi cai nghiện hai là ngồi bóc lịch trong tù cũng được

20. Làm sao có thể trở thành một ông bố tốt nếu tao cứ thường xuyên phải bóc lịch?

21. Đại ca không biết em nhưng... đại ca có hứng thú với một lượng đá đủ để bóc lịch không? "

22. Kết cục của anh là bóc lịch 18 năm rưỡi cho bản án 80 năm tội cưỡng hiếp và cướp của.

23. Không biết, sau khi tất cả khách hàng của ông đã bóc lịch... thì chuyện gì sẽ xảy ra với số tiền nhỉ?

24. DNA đã minh oan cho Frederick và đồng thời cũng cho thấy liên quan một người đàn ông khác đang bóc lịch trong tù.

25. Anh ta bị kết tội hãm hiếp, bắt cóc và cướp của, và đã bóc lịch được 7 năm cho bản án được tuyên 47 năm.

26. Tôi không định đặt cược 10 đến hơn 20 năm bóc lịch ở Iron Heights- - vào kĩ năng của ông với cái đồng hồ bấm giờ.

27. Ronald Jones bị bóc lịch 8 năm cho bản án tử hình được tuyên cho tội cưỡng hiếp và thủ tiêu một phụ nữ 28 tuổi.

28. Larry Youngblood bóc lịch 8 năm cho bản án 10 năm rưỡi ở Arizona cho tội bắt cóc và giao cấu với một bé trai 10 tuổi tại một lễ hội.