ướt nhẹp in Vietnamese

ướt nhẹp
trạng từ
soaked

Use "ướt nhẹp" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ướt nhẹp" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ướt nhẹp", or refer to the context using the word "ướt nhẹp" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tay chú ướt nhẹp.

2. Mọi thứ ướt nhẹp.

3. Cô giỏi thật nó ướt nhẹp rồi

4. Tôi ướt nhẹp hết rồi.

5. Giữa hai chân em ướt nhẹp.

6. Ông ta ướt nhẹp, và cương quyết đòi vào.

7. Cậu vẫn còn ướt nhẹp mồ hôi, đắp lại đi.

8. Giờ thì hãy cởi bộ đồ ướt nhẹp này ra.

9. Giờ thì hãy cởi bộ đồ ướt nhẹp này ra

10. Thần nghĩ là mình nên thay bộ đồ ướt nhẹp này.

11. " Xà lách của bạn sẽ không bị sũng nước và ướt nhẹp nữa.

12. Cả # lần, cái vãy cũng ướt nhẹp vì thế nó trong suốt.Vì thế

13. Nếu có một người đàn ông đặt tay lên người em, em ướt nhẹp.

14. Cô ta ướt nhẹp, nhưng cô ta chỉ muốn nói về cuộc bầu cử.

15. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này.

16. Nếu tôi đi đó đi đây nói tôi là một hoàng đế bởi vì một cô nàng ướt nhẹp nào đó đã thảy cho tôi một thanh mã tấu, tôi sẽ bị bỏ tù ngay!

17. Nào, điều bất ngờ về cái này là Zach có thể đứng trên sân khấu là làm một khán giả hoàn toàn vô tội ướt nhẹp mà không phải lo rằng chúng tôi sẽ làm hỏng đồ điện tử, làm anh ta ướt sũng, làm hư hỏng sách vở hay máy tính.

18. Điều này có thể giải thích tại sao chiếcMary Celeste lại ướt nhẹp khi thủy thủ đoàn chiếc Dei Gratia tìm thấy nó, và một sự sợ hãi ghê gớm của mọi người có thể giải thích vết trầy trên rầm và chiếc la bàn hỏng được tìm thấy, cũng như chiếc thuyền cứu sinh đã mất.