độc bản in Vietnamese

độc bản
[độc bản]
(từ cũ) Reader (textbook).

Use "độc bản" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "độc bản" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "độc bản", or refer to the context using the word "độc bản" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tranh độc bản thường được coi là quý hiếm.