đỗ đầu in Vietnamese

đỗ đầu
[đỗ đầu]
to top the list of successful candidates; to come first in an exam

Use "đỗ đầu" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đỗ đầu" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đỗ đầu", or refer to the context using the word "đỗ đầu" in the Vietnamese Dictionary.

1. Những người đỗ đầu các khoa thi từ năm 1246 trở về trước chưa đặt danh hiệu trạng nguyên.

2. Đỗ đầu thi Hương rồi, ông nhờ người làng đến nói với quan thượng xin đừng sai lời hẹn cũ, rồi lên kinh đô thi Hội.