đổ gục in Vietnamese

đổ gục
[đổ gục]
fall flat, collapse; break down

Use "đổ gục" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đổ gục" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đổ gục", or refer to the context using the word "đổ gục" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nếu bạn chạy chương trình mô phỏng, nó sẽ đổ gục như thế này.

2. Rất nhiều kị sĩ bấy giờ đã phải đổ gục trước vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng.

3. “Tớ sẽ đổ gục trước cô gái ăn nói thật thà, lễ độ và không cần lúc nào cũng ‘gọi dạ bảo vâng’.