đặn in Vietnamese

đặn
[đặn]
Anticipate ( someone's thoughts...), take the wind out of (someone's) sails
Nói đặn trẻ con , dỗ ngon người dại ( tục ngữ )
To take the wind out of children's sails and coax the gullible

Use "đặn" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đặn" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đặn", or refer to the context using the word "đặn" in the Vietnamese Dictionary.

1. Đi họp đều đặn.

2. Mạch đập đều đặn dần .

3. Đều đặn cung cấp “nước”

4. Đọc Kinh Thánh đều đặn

5. Đọc Kinh Thánh đều đặn.

6. Bí quyết là sự đều đặn.

7. Bạn có đi dự đều đặn không?

8. Làm cho con chạy chớp đều đặn

9. "Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang".

10. Nuôi dưỡng đều đặn: Tận hưởng thức ăn thiêng-liêng do “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp đều đặn

11. Luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

12. Một sự gia tăng đều đặn, ko giảm sút.

13. Hình dạng của nó là cân đối đều đặn.

14. Hàng của hắn tuồn về đều đặn như máy.

15. Rồi tôi bắt đầu đều đặn đọc Tháp Canh.

16. Quần y kêu sột soạt nhẹ nhàng và đều đặn.

17. Buổi học gia đình phải được điều khiển đều đặn.

18. Lính canh giữ Phao-lô cũng đổi ca đều đặn.

19. ◆ Đều đặn và chân thành cầu nguyện với Đức Chúa Trời

20. Kết quả là họ có những cuộc thảo luận đều đặn.

21. Tất cả những chị đó đều đi rao giảng đều đặn.

22. Hàng ngũ những người khai thác cũng gia tăng đều đặn.

23. Những gia đình đó khá đều đặn với việc nhận tiền.

24. Ngồi xuống với những bữa ăn đều đặn không sao lãng.

25. Sau đó, những chiến thắng cứ đều đặn đến với ông.

26. Vung đều đặn, chặt dứt khoát, phải kết hợp cả hai

27. Nếu anh vẫn lượn lờ đều đặn, anh sẽ gặp em.

28. Tại sao việc đều đặn học hỏi gia đình là quan trọng?

29. Bởi vì con rùa tiến tới cách đều đặn, có kỷ luật.

30. Hãy đều đặn dành thời gian yên tĩnh để bổ lại sức*.

31. Mỗi tháng, người này tiếp nối người kia, một cách đều đặn.

32. Giờ đây ông có một cuộc học hỏi Kinh-thánh đều đặn.

33. Hiện nay Roman học Kinh Thánh đều đặn và tiến bộ nhiều.

34. Cả nhà đều học Kinh Thánh và đi nhóm họp đều đặn.

35. Kể từ đó, doanh thu của công ty đã tăng đều đặn.

36. Đã dùng nó 1 cách đều đặn, có thể nói là vậy.

37. Tất cả những tài liệu này luôn được cập nhật đều đặn.

38. “Tôi hiểu tầm quan trọng của việc thể dục đều đặn”.—Piet

39. Bây giờ thì buổi học gia đình chúng tôi được đều đặn”.

40. Cuối triều Lê, thời Cảnh Hưng, bia vẫn được khắc đều đặn.

41. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh cách đều đặn.

42. Việc đều đặn giữ liên lạc giúp hạn chế sự hiểu lầm.

43. Các ấn bản được phát hành đều đặn vào Chủ Nhật hằng tuần.

44. Họ có điều khiển buổi học Kinh-thánh gia đình đều đặn không?

45. Từ năm 1977 đến nay giải được tổ chức đều đặn hàng năm.

46. Tại sao các chấm lốm đốm lại thay đổi đều đặn như thế?

47. Người ấy sẽ được kể là người công bố Nước Trời đều đặn.

48. Bà Teresa tiếp tục đều đặn học Kinh Thánh và đi nhóm họp.

49. Cậu thưởng thức các buổi họp và bắt đầu đi dự đều đặn.

50. Điều này bao hàm việc học hỏi Kinh-thánh đều đặn với chúng.