đậm người in Vietnamese

đậm người
[đậm người]
heavily built; large in build

Use "đậm người" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đậm người" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đậm người", or refer to the context using the word "đậm người" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nếu bạn trang điểm quá đậm, người khác có thể hiểu lầm là bạn kiêu kỳ hay thậm chí thèm được chú ý.

2. Bước đầu tiên để yêu thương một người nào đó là tìm hiểu về người ấy; khó mà yêu thương sâu đậm người mà chúng ta không biết.

3. Giống như “lớp men bóng bẩy” phủ lên bình đất rẻ tiền, bằng những lời có vẻ chân thành, thể hiện tình cảm sâu đậm, người có “lòng độc ác” có thể che giấu mình.—Châm-ngôn 26:24-26.