đúng ngọ in Vietnamese

đúng ngọ
[đúng ngọ]
at twelve/noon on the dot

Use "đúng ngọ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đúng ngọ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đúng ngọ", or refer to the context using the word "đúng ngọ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Họ đi tới cuối khu phố đúng lúc mặt trời khuất sau ngọ đồi trước mặt.

2. Bumba Trần Thành Ngọ (Đường Trần Thành Ngọ) 14.

3. Một góc Ngọ Môn.

4. Ngọ tương ứng với ngựa.

5. Mày cứ ngọ nguậy suốt đêm.

6. 11 h trưa đến 1 h chiều là giờ Ngọ (12 h trưa là chính Ngọ).

7. Giờ ngọ ngày mai chém.

8. Bọn chúng cứ ngọ ngoạy.

9. Nội dung: Ngày Giáp Ngọ.

10. Vào trưa ngày # tháng # năm Mậu Ngọ

11. Đừng ngọ nguậy nữa, tên ngốc.

12. Trưa ngày # tháng # năm Mậu Ngọ

13. Lý Ngọ đào thoát đến Đông Tấn.

14. Có côn trùng đang ngọ nguậy ở đây.

15. Tam chiếu: Dần - Ngọ - Tuất, Tỵ - Dậu - Sửu...

16. Vào trưa ngày 6 tháng 10 năm Mậu Ngọ

17. Cô mỉm cười và ngọ nguậy bên dưới anh.

18. Nó bắt đầu ngọ nguậy trong bụng ngươi chưa?

19. Và còn sâu ngọ nguậy và zip-zorps nữa!

20. Nó không thể ngọ nguậy đôi tai của nó được.

21. “Ngọ nguậy ngón tay cho tôi xem nào,” anh nói.

22. Em đã đến gần xem vì lưỡi câu ngọ nguậy

23. Ngày mậu ngọ, quân Đại Nguyên vây phủ Thọ Xuân.

24. Bạn biết đấy chúng luôn ngọ nguậy và ồn ào.

25. Lối chính giữa là Ngọ Môn, chỉ dành cho vua đi.