đùa dai in Vietnamese

đùa dai
[đùa dai]
Trifle; dally.

Use "đùa dai" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đùa dai" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đùa dai", or refer to the context using the word "đùa dai" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tôi múôn cô dừng kiểu đùa dai này.

2. Tôi biết anh ấy không đùa dai như vậy.