đóm lửa in Vietnamese

đóm lửa
[đóm lửa]
spark, flake of fire

Use "đóm lửa" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đóm lửa" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đóm lửa", or refer to the context using the word "đóm lửa" in the Vietnamese Dictionary.

1. Cả đóm lửa lẫn sợi gai đều bị thiêu hủy, tiêu tan trong ngọn lửa mà không ai dập tắt được.

2. (b) Hắn trở nên “bãi gai” theo nghĩa nào, “đóm lửa” nào đốt cháy hắn, và với kết quả nào?

3. Người xứ Wales cũng cho rằng nếu nhìn vào đóm lửa ma trơi sẽ thấy gương mặt của người sắp chết.

4. 32 “Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa; cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng có ai dập tắt”.