ánh nắng ban mai in Vietnamese

ánh nắng ban mai
[ánh nắng ban mai]
morning sunlight
Dạo chơi dưới ánh nắng ban mai rực rỡ
To take a walk in the bright morning sunlight

Use "ánh nắng ban mai" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ánh nắng ban mai" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ánh nắng ban mai", or refer to the context using the word "ánh nắng ban mai" in the Vietnamese Dictionary.

1. Con sưởi ấm tim ta như ánh nắng mai

2. Chào buổi sáng, nắng mai à.

3. một bóng che ánh nắng

4. Ánh sáng ban mai trải khắp giường và cô thở phào nhẹ nhõm.

5. Bé Carrie đang chơi trong ánh nắng trên nền nhà thì bỗng nhiên ánh nắng vụt tắt.

6. Tránh ánh nắng mặt trời

7. Chưa từng có ánh nắng.

8. Cháu nghĩ ngày mai trời sẽ nắng.

9. Ánh nắng ráng chiều đỏ rực

10. " Em là ánh nắng , là tia nắng duy nhất của anh .

11. Lưng anh ấy bị cháy nắng vì ánh nắng mặt trời gay gắt.

12. Chẳng hạn, một người nói: “Nếu mặt trời chẳng chiếu sáng thì không thể có ánh nắng”. Khi nói thế, người đó hàm ý rằng mặt trời là thiết yếu để có ánh nắng ban ngày.

13. Kho phải thoáng mát, tránh ánh nắng.

14. Nếu ngày mai trời nắng thì tốt biết mấy.

15. Mỗi lần em cần anh, anh đều luôn chạy đến, thậm chí là ra ngoài ánh nắng ban ngày.

16. Dùng mỹ phẩm chống nắng khi bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời .

17. K2, cho tí ánh nắng mặt trời nào

18. Ngoài kia tràn ngập ánh nắng lung linh

19. Ánh nắng cũng rất ít trong mùa đông.

20. Loài này rất cần ánh nắng mặt trời.

21. Coi chừng bọn Strigoi mai phục đấy ở nơi công cộng trong ánh sáng ban ngày sao.

22. Nụ cười như ánh bình minh hợp cùng ánh nắng trên má cô...

23. Bà thích ánh nắng vào quãng giờ tan học.

24. Tránh sạc thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp.

25. Mái nhà sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời.